ALGEMEEN

Doelstelling

De activiteiten van de Flor van Putte Stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen en organiseren van welzijnsactiviteiten op het complex van de Volksabdij O.L.V. ter Duinen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Zuidwest Nederland onder nummer 20119166

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Mw. L. B.Theuns, voorzitter

Dhr. C.W.J.M. van Hoek, secretaris-penningmeester

Mw. E. van Gils bestuurslid

Dhr. Mr.G.M.A.Ubink , voormalige penningmeester, stelt de jaarrekening op.

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning.

 

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 26 november 2010 verleden voor notaris Mr.

J.J .Bakker te Bergen op Zoom zijn de statuten en de naam van de stichting gewijzigd in Flor van Putte Stichting.

Beschikking ANBI

Op 24 maart 2008 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven, dat met ingang van 1 januari 2008 de Flor van Putte Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Ook in 2019 is weer hard gewerkt om van de Volksabdij een plek te blijven maken, waar wensen werkelijkheid worden.

Evenals vorige jaren hebben we ook dit jaar verwenweekenden voor gasten met kanker georganiseerd. Per weekend waren er steeds zo’n 20 vrijwilligers bereid gevonden om voor deze groepen een weekend te verzorgen.

Een weekend dat hen nog lang een steun in de rug zal geven.
Alle betrokkenen, zowel gasten als vrijwilligers, zijn erg enthousiast over deze weekenden. Het is verheugend, dat deze weekenden een groot succes waren.

Helaas constateren we de laatste jaren wel een forse terugloop, waardoor onze inspanningen niet meer in verhouding staan tot het aantal gasten.

Ook dit jaar is er een “Tweedaagse van Flor” georganiseerd. Mantelzorgers uit de regio en daarbuiten kregen in een tweedaags  arrangement verwendagen aangeboden: logies en catering werden verzorgd door  hotel/restaurant “De Blauwe Pauw “ ; vrijwilligers zorgden voor een gevarieerd programma.

Uit de evaluatie is gebleken dat zowel onze gasten als de vrijwilligers erg tevreden waren. De Mantelzorg deelnemers kwamen van buiten onze regio. Binnen de gemeente Woensdrecht organiseert de Brede Welzijns Instelling veel activiteiten voor mantelzorgers, zodat onze activiteiten niet echt een meerwaarde meer hebben.

Het “Dagje in de watten” voor langdurig zieken en hun mantelzorgers wordt bij gebrek aan voldoende deelname in het structurele aanbod beëindigd.

Incidenteel kan er in de toekomst een mogelijkheid zijn om hiervan gebruik te maken. Dit ter beoordeling van het bestuur.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie heeft op een 10-tal zondagmiddagen, lezingen en workshops georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben de belangstelling van de mensen uit de regio, maar toch is het aantal bezoekers niet hoog. Gelet op onze doelstelling wordt deze activiteit beëindigd.

De bijeenkomst over Omgaan met Verlies in oktober 2018 kreeg de nodige belangstelling. Op deze avond waren er sprekers van het Bravis ziekenhuis en Christian Zorge van Monuta. De avond werd erg gewaardeerd. Een vervolg hierop in het organiseren van “omgaan met verlies bijeenkomsten ” is door gebrek aan belangstelling niet van de grond gekomen.

De maandelijkse Stiltewandelingen op zondagmorgen zijn een vast onderdeel van het programma gebleven. Vooraf en na afloop wordt er nagesproken over het thema van de betreffende wandeling. Gelet op onze doelstelling wordt deze activiteit beëindigd.

Om de activiteiten van de Stichting bekendheid te geven verspreiden we folders en affiches en worden er aankondigingen in plaatselijke kranten en huis-aan-huis bladen gezet. Bovendien staan de activiteiten op onze website, op onze facebook pagina en wordt periodiek een digitale nieuwsbrief verstuurd naar belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld

 

Bestuurswisseling

Per 1 januari 2019 is toegetreden mevr.E.van Gils.

Per 16 augustus 2019 is de heer A.J. Dobbelaar als bestuurslid afgetreden.

 

Beleidsplan 2020.

Voor 2020 staan en viertal ‘Dagjes Flor’ gepland voor mensen met een chronische ziekte.

De mogelijkheid is aanwezig om dat aantal dagen verder uit te breiden.

‘Het dagje in de watten’ op de Volksabdij, wordt voortgezet.

De bijeenkomst i.h.k.v. een Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers van de Stichting, wordt m.i.v. 2020 beëindigd.

De gelden voor het archief en boek blijven gereserveerd.

Een aandachtspunt blijft het vinden van meedenkende bestuurders en werkgroepleden. Mensen die er willen zijn voor de ander!! 

 

Rapport inzake de jaarstukken 2019

Flor van Putte Stichting te Ossendrecht.

Overzicht van baten en lasten

2018

2019

 

     

BATEN

   
     

 

   

Ontvangen voor de doelstelling

12324

7.610

Rente-opbrengsten

8

1

     

Totaal baten

12.332

7.611

 

 

 

     

LASTEN

   

 

   

Besteed aan doelstellingen

   

Doelstellingen

9.969

7.700

     

Beheer en administratie

   

Publiciteitskosten

2.332

782

Overige bedrijfslasten

702

626

Totaal lasten

13.003

9.108

     

Totaal resultaat

-.671

-1.497

     

Besteed aan de doelstellingen

   

Verwenweekenden

5.563

2.972

Tweedaagse van Flor

2.080

4.438

Creatieve inspiratie en stiltewandelingen

580

290

Mantelzorgdagen

1.450

--

Een dagje in de watten/Flor bij u thuis

296

--

Reservering t.b.v boek Volksabdij en archief

--

--

 

9.969

7.700