Privacyverklaring van de Stichting Flor van Putte.

De Stichting Flor van Putte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Flor van Putte

p/a  O.L.V. ter Duinenlaan 199

4641 RM Ossendrecht

tel. 06 36 200 120

Kamer van Koophandel: KvK nummer 20119166

e-mailadres:

website: www.stichtingflorvanputte.nl

AVG-functionaris ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) bereikbaar onder .

Binnen de Stichting Flor van Putte is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de AVG-functionaris het aanspreekpunt is.

Persoonsgegevens die wij verwerken, waaronder ook de bijzondere persoonsgegevens ten aanzien van uw gezondheid.

De Stichting Flor van Putte verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt door uitdrukkelijk toestemming te geven middels ondertekening van het inschrijfformulier of aanmelding voor een van de activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien van toepassing bij onze activiteiten ):

 - voorletter(s)/naam- en achternaam

-  adresgegevens : straat, huisnummer, postcode, woonplaats

-  telefoonnummer

-  e-mailadres

bijzondere persoonsgegevens:

-gebruik rolstoel, rollator, scootmobiel

-dieetwensen

Tevens worden er persoonsgegevens verzameld van onze donateurs.

 Het betreffen de volgende gegevens:

-  voorletter(s) en achternaam

-  banknummer

-  e-mailadres 

De gegevens worden gebruikt om de donateurs aan te schrijven tot het vrijwillig voldoen van een donatie aan de Stichting Flor van Putte.

Ook worden er persoonsgegevens verzameld van vrijwilligers, inclusief die van het bestuur van de Stichting Flor van Putte.

Het bestuur van de Stichting Flor van Putte legt van de persoonsgegevens een vrijwilligerslijst aan. Deze lijst gebruikt zij om een beroep te doen op de vrijwilliger voor het uitvoeren van haar diensten.

Het betreft:

-  voornaam- en achternaam

-  adresgegevens : straat, huisnummer, postcode, woonplaats

-  telefoonnummer

-  e-mailadres

Bij het aftreden van een bestuurslid of vrijwilliger of beëindiging van het donateurschap of wanneer er langer dan 24 maanden geen contact heeft plaatsgevonden, zal de Stichting Flor van Putte de persoonsgegevens van belanghebbende vernietigen.

In geval van deelname aan een activiteit of enquête zullen de gegevens vernietigd worden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. In geval van een enquête die door de Stichting Flor van Putte zelf is ingericht, worden binnen een maand  de gegevens na de anonieme verwerking vernietigd.

De website.

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Onze website wordt geschreven en gehost door eigen deskundige vrijwilligers. Dit alles valt onder het toezicht van het bestuur. De website is ingericht met het programma Joomla en het organigram is opgesteld in Publisher.

Bij een datalek zal de Stichting Flor van Putte na overleg met de AVG-functionaris  binnen de gestelde termijn van 72 uur het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor personen uit voortkomen. Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.

Alle datalekken worden intern vastgelegd en gedocumenteerd.

Het onderwerp Datalek is een vast agendapunt in de bestuursvergadering van de Stichting Flor van Putte.                                                                              

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens.

Stichting Flor van Putte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- leveren van een dienst

- afhandelen van uw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief en/of folders

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

  te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten .

De geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Flor van Putte neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Stichting Flor van Putte mee van doen is.

Stichting Flor van Putte gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Outlook en Google voor het verzenden van e-mail;

Word: opstellen van documenten

Excel: bijhouden van betalingen

Exact: verwerken van betalingen en ontvangsten

Amadeus: reservering van kamers, maaltijden (evt. dieet), overige diensten.

Hoe lang bewaren we de (bijzondere )persoonsgegevens:

De Stichting Flor van Putte bewaart uw (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

-Personalia: max. 1 jaar

-Adres/woonplaats : max. 1 jaar

-telefoonnummer: max. 1 jaar

-e-mailadres: max. 1 jaar.

 bijzondere persoonsgegevens:

-gebruik rolstoel, rollator, scootmobiel : onmiddellijke verwijdering na activiteit

-dieetwensen: onmiddellijke verwijdering na activiteit.

De termijn van 1 jaar wordt gehanteerd, omdat het voor kan komen (zelden) dat gasten een jaar vooraf al boeken voor een activiteit bij de Stichting Flor van Putte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Flor van Putte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Flor van Putte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.                                                                Nadere uitwerking volgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

De Stichting Flor van Putte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Flor van Putte.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting Flor van Putte wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.                                                                                                       Het adres luidt:                                                                                             bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag                        postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag                                           telefonisch spreekuur: telefoon 088 1805 250

Hoe beveiligen wij uw (bijzondere)persoonsgegevens.

De Stichting Flor van Putte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden opgeslagen op eigen computers/servers.

Voor onderstaande gegevens gebruiken we de computerprogramma’s en

–systemen en server(s) van een derde, zijnde Volksabdij O.L.V. ter Duinen B.V. te Ossendrecht:

Outlook voor het verzenden van e-mail;

Excel: bijhouden van betalingen

Exact: verwerken van betalingen en ontvangsten

Amadeus: reservering van kamers, maaltijden (evt. dieet), overige diensten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze AVG-functionaris.

Het is mogelijk dat onze diensten/activiteiten niet aansloten bij uw wensen of verwachtingen. Probeer een klacht, indien mogelijk, altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat neemt u contact op met het bestuur van de Stichting.

Stichting Flor van Putte

Ossendrecht.